H.J. van Abbe op internet

Sigaren


Onderstaande tekst komt uit:
http://www.thuisinbrabant.nl/biografieen.asp?ccidentifier=672&ccSortorder=title
"...De ouders van Henri van Abbe waren niet officieel getrouwd...
...Vader Jacob erkende echter de zes nog levende kinderen toen hij in 1891 met Jenneken huwde. Waarom zij die stap pas toen zetten is niet bekend. Mogelijk hield het verband met het feit dat de familie Van Abbe joods was en de familie Renssen gereformeerd...
...In juni 1934 begon de bouw van het museum, dat al in april 1936 onder de naam Stedelijk Van Abbe Museum kon worden geopend...
...Henri van Abbe mocht de ingebruikneming van ‘zijn’ museum slechts ruim vier jaar beleven. In december 1940 stierf hij aan een verwaarloosde blindedarmontsteking.
Ter herdenking van zijn overlijden werd eind december 1940, begin januari 1941 een twee weken durende tentoonstelling in het Van Abbe Museum gehouden.
De korte duur van de expositie hing vrijwel zeker samen met het feit dat Van Abbe van joodse afkomst was..."De volgende tekst, geschreven tussen 1936 en 1940,
is de PDF van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Abbe, Henri van.

-Directeur der „Karel I" Sigarenfabrieken N.V. v/h „H. J. van Abbe", te Eindhoven.
-Geb. te Amsterdam, 8 Januari 1880.
-Vader: Jac. van Abbe.
— De huidige Directeur der ,,Karel I" fabrieken ontving zijn opleiding voor het Tabak- en Sigarenbedrijf in diverse fabrieken en den tabakshandel.
-In 1900 stichtte hij in samenwerking met zijn vader de firma H. J. van Abbe te Amsterdam, waar op zeer bescheiden schaal met de fabricage van sigaren werd aangevangen.
De zaken namen een goeden loop en weldra kon tot de oprichting van een fabriek te Eindhoven overgegaan worden.
Ook te Reusel en Arendonck (België) werden na eenigen tijd fabrieken geopend, waarna het in 1921 gewenscht bleek, de firma om te zetten in een Naamlooze Vennootschap.
Het aantal arbeidskrachten, dat momenteel in het bedrijf een bestaan vindt, is ruim 2500, waardoor de fabrieken, ook in omzet, tot de grootste van ons land behooren.
— v. A. is benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau en mag den titel Hofleverancier van H.M. de Koningin voeren.
In den loop der tijden bezocht hij vrijwel alle landen van Europa, voorts Amerika en Nederlandsch Oost-Indië, waar hij voornaznelijk een studie maakte van de tabakscultures en den tabakshandel.
— v. A. heeft groote belangstelling voor de moderne schilderkunst, getuige zijn Stichting, het „van Abbe-museum" te Eindhoven, waar hij zijn uitgebreide verzameling moderne schilderijen onderbracht en voor het publiek toegankelijk stelde, om zoodoende de belangstelling voor deze kunst in wijderen kring te doen aanwakkeren. Men kan zonder voorbehoud verklaren, dat deze kunstlievende sigarenfabrikant een steun is voor vele jeugdige Nederlandsche Kunstenaars.